Email@cmarea3.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีบริการฟรี Email Address สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด เพื่อใช้สำหรับ รับ – ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเดียวกับ Gmail ของ Google

 

Categories: Uncategorized